سفارش تبلیغ
صباMystery

با تو بودہ ام . . .
 همیشہ و در همہ جا . . .
با تو نفس ?شیدہ ام . . .
با چشمان تو دیدہ ام  . . .
مرا از تو گریزے نیست . . .
چنان?ہ جسم را از روح و زمین را از آسمان . . .
درخت را از آفتاب . . .
تو دلیل من براے حیات بودے و هستے . . .
چنان با این دلیل زیستہ ام ?ہ باور ?ردہ ام . . .
علت بودن من تو هستے . . .
پاسخ من بہ آغاز و پایان زندگے این است . . .
« همیشہ با تو »


نوشته شده در یادداشت ثابت - سه شنبه 94/8/27ساعت 7:16 عصر توسط نظرات ( ) |

دعا مے ?نم ?ہ هیچگاہ چشمهاے زیباے تو را . . .


در انحصار قطرہ هاے اش? نبینم . . .


دعا مے ?نم ?ہ لبانت را فقط در غنچہ هاے لبخند ببینم . . .


دعا مے ?نم دستانت . . .


?ہ وسعت آسمان و پا?ے دریا و بوے بهار را دارد . . .


همیشہ از حرارت عشق گرم باشد . . .


من برایت دعا مے ?نم . . .


 ?ہ گل هاے وجود نازنینت هیچگاہ پژمردہ نشوند . . .


براے شاپر? هاے باغچہ ے خانہ ات دعا مے ?نم . . .


?ہ بال هایشان هرگز محتاج مرهم نباشند . . .


من براے خورشید آسمان زندگیت . . .


 دعا مے ?نم ?ہ هیچگاہ غروب ن?ند . . .


نوشته شده در یادداشت ثابت - سه شنبه 94/8/27ساعت 7:14 عصر توسط نظرات ( ) |

نگذار هر?س ?ہ آمد و ماندنے نشد     

           تو را ، 

               دلت را ،

                        صداقتت را با خودش ید? ب?شد...   

?ہ هروقت از سرِ بے حوصلگے ،    

از سرِ نبودنِ آرامشے،      

آمد و سراغت را گرفت ،       

              حالت را پرسید ،     

                          دلت را قل قل? داد و باز رفت و گم شد ،

تو بمانے و دنیایے اش?...       

             تو بمانے و چرا و اما و اگر ...     

آن?ہ میرود باید مے رفتہ ...      

    اصلا برایِ رفتن آمدہ بود ...        

  تو هم برو ...          تو هم خودت را از لحظہ هایش ?ہ هیچ ،     

 از ف?رش هم بگیر ...          تو باید تمامت بماند برایِ ?سے ?ہ تمامش تنها و تنها برایِ توست ...          ماندنے هرجا میرود با تــــو میــــرود...          تو هم نباشے خاطرت با او هست... !!!


نوشته شده در یادداشت ثابت - سه شنبه 94/8/27ساعت 7:12 عصر توسط نظرات ( ) |

یه لیوان بردار... پرتش کن.... شکست؟...دیدی...

حالا برو ازش معذرت خواهی کن...

هی بگو لیوان ببخشید معذرت میخوام... هی بگو غلط کردم...

چی شد؟ به نظرت درست شد؟

پس بفهم که دل اگر بشکنه دیگه درست بشو نیست...


نوشته شده در یادداشت ثابت - دوشنبه 94/8/26ساعت 9:54 عصر توسط نظرات ( ) |

سوا?ت? که واقعاً خ?ل? چرت و پرته :

1 - رو تلفون خونه زنگ م?زنن م?پرسن : کجا??

خونه ا?؟ ! نه بازارم س?مو کش?دم با خودم بردم

2 - از حمام ب?رون اومد? خ?س? م?پرسن: دوش

گرفت?؟ ! نه المپ?ک بودم تو رشتهء واتر پلو

مسابقه دادم

3 - تو? طبقه همکف جلو در آسانسور وا?ساد?

م?پرسن : دار? م?ر? با?؟ ! نه منتظرم سوئ?ت ب?اد

پا??ن

4 - تو حموم هست? در م?زنن م?پرسن : دار? چکار

م?کن?؟ ! خب معلومه دارم مشقامو م?نو?سم

5 - رو رختخواب? چشاتو بست? م?پرسن :

خواب?د?؟ ! نه دارم سع? م?کنم بم?رم

6 - از مسجد برگشت? م?پرسن : نماز تموم شد؟ ! نه

ما تا?م اوت گرفت?م اومد?م استراحت کن?م ...

وا?ااااا


نوشته شده در یادداشت ثابت - دوشنبه 94/8/26ساعت 9:53 عصر توسط نظرات ( ) |

<      1   2   3   4   5   >>   >
قالب جدید وبلاگ پیچک دات نت